داشتم در کارگاه عشق مناسب شما تیپ های شخصیتی را بحث میکردم که دیدم تمایلی ذر کلاس وجود داره که فکر کنه نوعی از خصایص از دیگرخصایص برتر واگر ایرادی بر دیگری وارد میکنه درست میگه به ویژه موضوعاتی مثل نظم.بنابر این رفتم سراغ این موضوع که اکثر جدلها ودلخوریهای زن ومرد  در دوران آشنایی وحتی بعد ازازدواج به خاطر اینه که یکی از طرفین سعی داره حالی طرف مقابل کنه که نادانی واشتباه بزرگی داره که حتما باید اصلاح بشه وگرنه روابط ضربه جبران ناپذیری خواهد خورد !در صورتیکه فرد مقابل اصلا چنین باوری را ندارد واتفاقا از رفتارش شاید لذت هم ببرد ومتاسفانه اگر طرف فشار آور بیدار نشود احتمال این لطمه وجوددارد.واین رفتار عموما از طرف آدمهای کنترل کننده ووسواسی بیشتر رخ میدهد. خلاصه " زمانی که تیپ  شخصیتی به ارزش تبدیل شود درگیریها بی پایان خواهد شد"