روش طراحی: پژوهش،آموزش، سنجش، پاداش
جهت گیریهای اصلی یادگیری مادام العمر با چهار وجه: یادگیری برای دانستن، یادگیری برای انجام دادن، یاگیری برای زیستن، یادگیری برای با هم زیستن
هدف از یادگیری: توانمندسازی مخاطب
هدف از آموزش: آسان سازی یادگیری
نتیجه مطلوب: پرورش انسان خلاق و مستقل و کاشف ارزشهای تازه در محیط
بازآفرینی: اهداف آموزش و پرورش از حالت فردگرایی به رشد فردانیت
( رشد فردانیت: کشف توانایی های فردی برای مقابله با محدودیتهای محیطی به منظور به سرانجام رساندن رسالت انسانی)
اهداف طراحی:
اجتماعی گرا کردن نظام آموزش و برچیدن نظام ارزیابی شاگرد اول ها
متنوع کردن مدارس از لحاظ موضوعیت و هم راستا نمودن رشته ها با نیازهای کشور
آموزش و پرورش در خدمت توسعه سه هدف می بایست قرار گیرد:
توسعه شخصیت توسعه اجتماعی کارآفرین
توسعه فعالیتهای خارج از مدرسه به منظور فهم محیط اطراف و کشف نیازهای اجتماعی جهت استخراج سوژه هایی برای طراحی مسیر زندگی فردی و اجتماعی
برداشتن سایه آاموزش عالی به عنوان نقطه مطلوب و نهایی آموزش و پرورش و مستقل و کارآمد کردن
فعال کردن اردوهایی بین طبقات ضعیف و متمول جامعه به منظور ایجاد درک متقابل گفتگو و تعامل
در پستهای بعدی راجع به اهداف پیشنهادی در هریک از مقاطع تحصیلی گفتگو خواهیم کرد.