این روزهای من

***

دیشب تاکسی ای که باهاش می اومدم خونه، موزیکی پخش کرد که منو برد به دوران خیلی قبل تر .

 دیدم اون بیت شعری که اون روزها خیلی برام شعف داشت، امروزم که می شنومش به همون اندازه شور انگیز، دوست داشتنی و تاثیرگذاره.


بیت شعر این بود:

من از لب تو منتظر یک حرف تازه ام

تا قشنگ ترین قصه عالم رو بسازم