برنامه به خانه برمی گردیم، امروز یک ساعت زودتر پخش می شود و به دلیل این تغییر زمان بنده امروز حضور نخواهم یافت.

هفته آینده با موضوع موانع شکل گیری ملاقات در رابطه زن و مرد برنامه را در همان ساعت 17 الی 18 ادامه می دهیم.