شنبه بین ساعت 5الی 6 عصر  در برنامه به خانه برمیگردیم موضوع رابطه زن ومرد رااز زاویه روان تحلیل گری بررسی مینمایم.دراین برنامه به موانع شکل گیری ملاقات خواهم پرداخت.به ویژه نقش تیپ شناسی دررابطه.

برنامه را از اینجا ببینید