لطفاَ این تمرین را انجام دهید:

یکبار با دستی که مسلط هستید (چپ یا راست)،2بار بنویسید "من زیبا می نویسم."

حال با دستی که مسلط نیستید 2 بار بنویسید .این دو چه تفاوتی با هم دارن؟.قطعا آن دستی که مسلط هستید راحت تر،سریعتر،زیباتر و توانمند تر مینویسد اما دست مخالف چی؟آیا او ناتوان است،نه، بلکه تنها مسئله این است که آن پرورش نیافته است واین یعنی ما نیمی از بدنمان را در طول سفر زندگی خام و پرورش نیافته گذاشته ایم،شاید این مسئله در وادی جسم مسئله بغرنجی تولید نکند اما قطعا در بخش روان بخش های پرورش نیافته می تواند بسیار آسیب رسان و محدود کننده باشد از سوی دیگر شاید به علت اینکه توانایی خود را در زمینه مناسبش پرورش نداده ایم به اندازه ارزششان نقش آفرینی نکرده اند و خودتحلیل گری خدمتی است معتبر،قاطع و تاثیرگذار وکاربردی در جهت یک شناخت فراگیر شخصیت..

اما این ماجرا یک تحلیل دیگر هم دارد وآن هم اینست که شاید دستی که شما به آن مسلط شده اید الزاما بخش توانمند شما نباشد بلکه بخش عادتی و تجربه شده باشد و چنانچه روی دست ضعیف تر کار پرورشی جدی صورت گیرد آرام آرام در گذر زمان متوجه شوید که اصلا دست اصلی شما آن بوده و صرفا به علت قضاوتها و باورها و توانمندیهای محیط که نسبت به این بعد ناآشنا و ناتوان بوده آن را پرورش نداده و گهگاهی نیز آن را سرکوب کرده است .پس هر کدام که باشد جا دارد که سریعتر و جدی تر نگاهی به آن بیاندازیم و چه بهتر که از ابزاری مدرن،معتبر و دارای ارزش و اعتبار بین المللی برخوردار بوده و تاکنون نیز میلیون ها  نفر نیز از آن بهره برده اند و به اعتبارآن صحه گذاشته اند بهره بگیریم.

هیچ سرمایه ای در زندگی قابل اعتماد تر از تواناییهای فردی انسان نیست واین تنها سرمایه ای است که به سادگی قابل محافظت و به سختی قابل آسیب می باشد.

           شخصیت هر کس تقدیر آن کس را مقدر خواهد کرد.