طبق وعده ای که در پست قبل داده بودیم، امروز به تعداد 65 نفر از عزیزانی که درخواست داشتن فصل اول کتاب های ما را داشتند، سرفصل ها و فصل اول 3 کتاب اعلام شده، لیست سایر کتاب ها و فایلی جهت آشنایی با موسسه ارسال شد.