می خواهم از این به بعد مطالب زندگی نامه ام را به 3 دسته اون روزهای من (به خاطرات گذشته ام می پردازم.) این روزهای من (که به مسائل روزمره می پردازم.) آن روزهای من (به رویاها، اهداف و برنامه ریزی های آتی ام می پردازم.) تقسیم کنم.

شما دسته بندی دیگری پیشنهاد می کنید؟