بزرگی گفته است : " اگر چرایی زندگی را بدانیم، با هر چگونه ای می سازیم."

مفهوم عمیقی که زندگی حیوانی ما را تبدیل به زندگی انسانی می نماید، مفهوم "معنای زندگی"  است.

انسان در بیشترین لذت ها و کامل ترین شرایط رفاهی از زندگی خوشنود نخواهد بود، مگر این که برای چرایی زندگی پاسخی در خور و قابل اعتنا یافته باشد.

"زندگی چرخشی"  انسان را دچار احساس پوچی و بی هدفی می کند و اگر نه برای همه، برای نخبگان و اندیشه ورزان غیر قابل تحمل است.

"رستگاری" از آن مفاهیمی است که در مقوله "معنای زندگی" پا به عرصه می گذارد. "رستگاری" ریشه در "فراسو" دارد و از منظر "زندگی روزمره" پا را بیرون می نهد و نگاهی "هستی شناسانه"  در ما ایجاد می کند.

اغلب کتاب هایی که این روزها راجع به ازدواج و زناشویی منتشر می شوند، دچار خلاء معنایی هستند. به ندرت به چرایی ازدواج می پردازند و به طور عمده به سراغ چگونگی آن می روند. فراموش کرده ایم که اگر فلسفه ای نداشته باشیم، تکنیک ها و مهارت ها به کارمان نخواهند آمد.

از سوی دیگر کتاب های زیادی در باب رستگاری منتشر می شوند که دچار یک طرحواره "رستگاری انفرادی" هستند . مسیر پیشنهادی آن ها برای رستگاری هیچ ربطی با ازدواج، خانواده، قبیله، ملیت و جامعه بزرگ جهانی ندارد. هر کس باید خود به تنهایی مسیر رستگاری خویش را طی نماید.

این دو جریان که یکی ازدواج را تهی از معنا با شکر تکنیک و مهارت شیرین می کند و دیگری رستگاری را در مسیری انفرادی می آموزاند، نخواهند توانست بحران امروزی جهان در زمینه ازدواج و خانواده را حل کنند .

نویسنده کتاب "تنها راه پایداری زندگی زناشویی" این شکاف را پر کرده است .او پلی ساخته است که ازدواج را به رستگاری متصل می سازد. چنین نگاهی لازم است تا بشر معنا جوی هزاره سوم ارتباط خود را با ازدواج قطع نکند.

همراه شو عزیز، تنها نمان به درد

                                            کاین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود...

دکتر محمد رضا سرگلزایی (مقدمه کتاب تنها راه پایداری زندگی زناشویی)

اما یک خبر ویژه!

شما می توانید در سایت بنیاد فصل اول این کتاب را رایگان دانلود کنید و در صورت تمایل همان لحظه کتاب را تهیه کنید.

علاوه بر آن با عضویت سریع در سایت بنیاد از آخرین اخبار، آخرین مقالات، آخرین محصولات و آخرین کتب منتشره باخبر شوید.