این روزها وقتی می خواهم بنویسم ، تخته سیاهی در نظرم می آید که همه ذهنم را پر می کند و احساس می کنم  گذاشتن تنها یک نقطه سفید کافیست ، سپس بدنبال تخته سیاه هایی بیشتری می گردم چون نقطه سفید گذاشتن را دوست دارم .