خروجی ناکارآمد از آموزش و پرورش که دچار سرخوردگی و بی هویتی شده است ، طعمه مناسبی برای گروههای فساد و بزهکاری خواهند بود و نیرویی که هزینه رشد آن به عهده حکومت بوده، به طور رایگان در اختیار باندهای فساد قرار می گیرد.

از سوی دگر واقع گرا نبودن هدف گیریها و عدم توانمند سازی نظام آموزش پرورش باعث ناکارامدی ساختار و سازمانهای اداری، تجاری، صنعتی و هنری کشور نیز شده است، بنابراین کشور از بزرگترین مزیت نسبی دنیای اقتصادی امروز که منابع انسانی و مغز متفکر است نیز با جدیت هر چه تمامتر محروم مانده است.
از سوی دیگر عدم مطلوبیت فضا و استراتژی آموزشی موجود باعث افزایش هزینه های کشور در تمامی ساختارهایی به مانند پلیس، بهداشت و درمان، صنعت، محیط زیست، خدمات و غیره می گردد. بخشهایی از این تولید هزینه در ذیل به تفصیل طرح گشته و به سادگی نیز می توان رد ارتشاء، فساد تبعیض و فحشا را نیز در خلاق پرور نبودن دستگاه آموزش و پرورش کشور دنبال کرد. حکومت سالیانه٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ تومان هزینه می نماید که برای خود بحران و مسأله تولید نماید. این خود بودجه ایست عظیم که باید هر چه سریعتر به مدیریت و مهندسی مجدد آن پرداخت.