آیا در مدرسه متوجه برخورد ناعادلانه آموزگاران با خودتان می شدید؟

آیا همبازی هایتان شما را مسخره می کردند؟به چه علتی؟

آیا متوجه شدید کسی که در ظاهر دوست بوده پشت سرتان حرف زده است؟

آیا تعهدی به شما داده شده و بعد به فراموشی سپرده شده است؟

آیا کسی که از او انتظار نداشته اید به شما پشت کرده است؟

آیا معشوقتان شما را ترک کرده است؟

آیا متوجه خیانت شریک رابطه تان شده اید؟

آیا فکر می کنید بسیاری افراد در ظاهر درستکار از درون نادرستند؟

آیا فکر می کنید بسیاری افراداز راه دزدی و...به پول دست پیدا می کنند؟

اگر جوابت به یکی از این سوالها مثبته و مدام فکرت رو مشغول کرده و اذیتت می کنه یعنی داری غذای مسموم به رویاهات می دی...لطفا خودت رو نجات بده اگر تنهایی هم نمی تونی ...باشه،اشکلال نداره 18 شهریور ما کنارت هستیم