بهشت جایی است که ما احساس آرامش، امنیت و قدرت می کنیم.
تنهایی به بهشت رفتن، بهشت رو برای ما جهنم می کنه. چند نفر تا حالا به کمک تو به مسیر بهشت قدم گذاشتند؟
تو ممنون چه کسانی هستی برای رفتن در مسیر بهشت؟
خودتحلیل گری 18 شهریور ماه