عظمت خود را پیدا کنید

ما در زندگی بزرگ وغنی آفریده شده ایم،کامل وتوانمند،صاحب آرزوهای بزرگ و دوست داشتنی وتنها زمانی توانسته ایم این عظمت را ملاقات کنیم که در وضعیت فوق العاده ای با خود قرار داشته ایم و روزهایی که حال ما خوب بوده سخت ترین اتفاقات زندگی برایمان شورانگیز و جالب بوده است و تنها زمانی ما آسیب پذیر شده ایم که از عزت و عظمت خود دور شده ایم و هر اتفاقی را برای سرزنش و نکوهش خویش استفاده کرده ایم.و گاهی که عظمت خویش را باور نداشته ایم دنباله رو کسانی شده ایم که خواسته اند ما را به بهشت خویش ببرند اما طولی نکشیده که آنهم جهنمی تازه برایمان گشته است.
دوستان برای یافتن بهشت مطمئن راهی جز ساختن آن نیست و بهشت جاییست که ما عواطف سالم و وابستگی سالم داریم.
زمانیست که ما می توانیم برنامه مناسب برای آینده خود داشته باشیم و در انتظار کسی برای روشن شدن آینده ی خود نباشیم.
بهشت جاییست که برای انجام امور زندگی که گاهی سخت و غیرممکن جلوه می کند ما آماده ی نبرد و مبارزه هستیم حتی اگر شکست بخشی از تقدیر ما باشد.
بهشت جاییست که ما سلطان سرنوشت خویش بودن را پذیرفته ایم و به جان هیچکس غر نمی زنیم و راه نجات را از بیرون خود نمی خواهیم.
بهشت جاییست که برای انتخابهای اساسی زندگی به درون خود مراجعه می کنیم و با عمیقترین بخش وجود مشورتمی کنیم.
و اما بهشت تنها زمانی قابل ملاقات است که ما خود را بشناسیم و عظمت خود را بیدار کنیم و بدانیم که هر کس منحصر بفرد است و اگر زندگی آنطور که می خواستیم نبوده حتما قهرمان بزرگی درون ما خاموش است و نیاز دارد تا با ابزاری موثر آنرا بیدار کنیم.
تا رسیدن به بهشت مطلوب در کنار یکدیگر و با یکدیگر خواهیم بود و در فراز و نشیب های مسیرهمراه و همیار هم خواهیم بود ....
18 شهریور کارگاه خودتحلیلگری