مطمئنا شما تا کنون دعواهای زناشویی را دیده‌اید که روبروی شما انجام شده است ؟

شما پس از دیدن این دعوا چه نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نسبت به آخر و عاقبت آن رابطه داشته‌اید؟

آیا پیش بینی شما درست هم بود؟ ممنون خواهم شد برای آن‌که همه دوستان بهره‌گیری بیشتری از بحث شما داشته باشند در این رابطه توضیح دهید .