در ساختارآموزش و پرورش شبکه ای چند رسانه ای ( مولتی مدیا) ساختارهای شاگرد اولی و سایر برتری جوییها حذف و خودهای برتر استخراج و بحرانهای روحی خانواده و جوانان نیز از قبیل اعتیاد، بهم ریختگیهای خانوادگی، فقر و سایر امور تا حدود زیادی در یک دوره برنامه 5 ساله کنترل و دوام خواهد یافت.فراموش نکنیم که این بحرانها در واقع محصول تولید صنعتی انسان می باشد، و نوجوان امروز چون قوانین رعایت شده دیروز را راهگشای زندگی خود نیافته، بی توجهی به قانون را یک رزمایش منفی- سرد ویا نوعی رفرم دانسته و از طریق ایجاد بحران و چالش برای خود هویت ایجاد کرده و محیط برنامه ریز را به مقابله و شنیدن درد خویش فرا می خواند.