کسی که به احساسات همسرش نزدیک است و غم‌ها و شادی‌های او را حس می‌کند

کسی که در خفا و آشکار به همسرش ابراز محبت می‌کند

کسی که در خفا محبت دارد ولی در محیط بیرونی این محبت را نشان نمی‌دهد

کسی که در خفا و محیط بیرون سنگین رفتار می‌کند و معتقد است همین که من با تو هستم یعنی محبت و صمیمیت