با توجه به اینکه دنیا در حال تغییر و تحول فراوان است و ما هم دائما تغییر می کنیم چرا با این وجود ما با کسی ازدواج می کنیم و به فرد مقابل قول می دهیم که تا پایان عمر با هم باشیم ؟