1. زنی بعد از اینکه شوهرش بدون اطلاع او به دیدن مادرش میرود بهشدت میرنجد و عصبانی میشود. شوهرش به او میگوید که دارد «به او زور میگوید.»

 2. شوهری زنش را ترغیب میکند تا در شهری چهارصد کیلومتر دورتر از  خانه اشان کار بگیرد.

 3. زوجی توافق میکنند که به مدت یک سال جداگانه به سفر بروند.

کدامیک به نظر شما می توانند ارتباط زناشویی خوبی داشته باشند؟