رودربایستی را کنار بگذارید و واقعیت را بگویید.

سال های ابتدایی زندگی زناشویی تان را به یاد آورید و به این سوال پاسخ دهید.

سال های اول زندگی چگونه بود؟

  1. همه چیز عادی بود ولی ناگهان به هم ریخت.
  2. پشیمان شده بودم و به جدایی می اندیشیدم.
  3. به گزینه های دیگری فکر کردم که اگر با آن ها ازدواج می کردم، بهتر بود.
  4. همه چیز عالی بود و عالی ادامه یافته و ما به هیچ مشکلی برنخوردیم.

 

پی.نوشت : اگر موارد دیگری در مورد شما صدق می کند، بنویسید.