به نظر شما یک عاشق واقعی چه مشخصاتی دارد؟

اگر مجردید، توانایی پیاده سازی چنین عشقی را در زندگی خود می بینید؟

اگر متاهلید، توانسته اید تا کنون چنین عشقی را در زندگی خود پیاده کنید؟