5 توپ در هوا هستند. این توپ ها همان خانواده، سلامتی، کار، دوستان و روح شما هستند. یکی پلاستیکی و مابقی شیشه ای است.

قاعده بازی این است که اجازه بدهید توپ پلاستیکی زمین بخورد تا باقی توپ ها در هوا بمانند.

 

شما کدام توپ را پلاستیکی می دانید و رها می کنید و 4 تای باقی که برای نگهداری آن تلاش می کنید، کدامند؟