ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژهوارد نمایند.

***

هیچ کس در برابر دعوتی که ناشناخته ها از او می کند مصون نیست. این ناشناخته ها را می توانیم قله کوه بدانیم یا مرزهای تازه ای در فضای عالم خارج و یا جستجوی خودآگاهی و رسیدن به روشنگری و یا صرفاً آرزوی ناشناخته و مبهم تلقی کنیم.

همه ما قبل از هبوط در آرزوی برگشت به ایام بی گناهی هستیم - که می توان آن را به بازگشت به زندگی در رحم مادر یا دنیای کودکی تعبیر کرد. - و بیشتر تلاش و کوششی که در زندگی داریم و دنبال هر چیزی که هستیم همین انگیزه است که ما را به تلاش و کوشش و جستجو در زندگی وا می دارد ولی وقتی به خواسته خود می رسیم راضی نمی شویم و چیزی را که می خواهیم نمی یابیم.

نه عشق، نه کار، نه جا، نه پیروزی و نه موفقیتی که یافتیم، بهشتی را که در آرزوی آنیم برای ما به ارمغان نمی آورد و ما باز به جستجوی خود ادامه می دهیم.

با این حال وقتی به واقعیت نزدیک تر می شویم و خویشتن واقعی خود را کشف می کنیم این آرزو برآورده می شود. از آنجا که احساس می کنیم دور افتاده ایم و تکه تکه شده ایم و از اصل خود بریدیم، دنبال این می گردیم که باز به آن وحدت و کلیت دست یابیم. این آرزو در ما برای ایجاد بهشتی بیرونی بازتاب پیدا می کند ولی فقط زمانی به نتیجه می رسد که موضوع واقعی و اصلی که همان گسترش آگاهی ما تا فراسوی مرزهای واقعیت نفس است، تحقق یابد.

باید بفهمیم که در درون خود دنبال چه هستیم و اگر این چیز را در درون خود پیدا نکنیم، هیچ جا آن را نخواهیم یافت. برای انجام این کار باید زندگی قهرمانانه ای در پیش گیریم.

تحلیل تست برای افرادی با نمره بالای ١۴:

هدف: جستجو برای زندگی بهتر

نقاط ضعف : سازگاری و انطباق

پاسخ به مسئله : ترک و فرار کردن، عزیمت کردن

وظیفه:صادق بودن با حقیقتی عمیق تر و متعالی تر

شکل منفی: جاه طلبی و بلند پروازی افراطی، کمال گرایی، ناتوانی در اجرای خواسته ها به دلیل فزون خواهی

تحلیل تست برای افرادی با نمره پایین ٨:

نقاط ضعف : سازگاری و انطباق

ندای درونی : از خود بیگانگی، ناخوشنودی، خلاء و پوچی، فرصت سوزی

 این افراد یکنواختی را تجربه می کنند اما فضای خود را ترک نمی کنند و

بپرسید و حرکت کنید. سوالات بی هدف و ساده، نشانه ترس ماست، نه دقت ما! ما گرفتاریم چون بی هدف می پرسیم.

تحلیل تست برای افرادی با نمره بین ٨ تا ١۴:

کسانی که در این طبقه قرار می گیرند، توانسته اند در ایجاد تعادل موفق عمل کنند.

منبع : کتاب زندگی برازنده من