دوستانی که آشنایی قبلی با مباحث کهن الگوها نداشته اند، سوالاتی راجع به نحوه مطالعه کردن زندگی برازنده من و درک بهتر آن مطرح نموده اند.

لذا تصمیم بر آن شد تا توصیه ای به خوانندگان محترم این کتاب مطرح گردد تا بتوانند نتیجه بهتری از کتاب بگیرند.

بنابراین به کسانی که آشنایی قبلی از مباحث کتاب ندارند، توصیه می کنم ترتیب خواندن کتاب را به شرح ذیل برنامه ریزی کنند.

١. صفحه ١ الی ٢۴را مطالعه کنید.

٢. صفحه ٩١ الی ٩٣ را مطالعه کنید.

٣. تست ابتدای کتاب را بزنید.

۴. صفحه ٢۵ و ٢۶ را مطالعه کنید.

۵. صفحه ٩۵ الی ٩٨ را مطالعه کنید.

۶. صفحه ١٠١ الی ١٩٧ را مطالعه کنید.

٧. صفحه ٢٧ الی ٩٠ را مطالعه کنید.