در طراحی دایره کوچک مهم است که آیا نوع طراحی شما به ابزاری برای تفریح، لذت و احساس های مثبت تبدیل شده یا شکل رسم شده شکلی تحت فشار، آسیب خورده، به هم ریخته و ترسیده است؟

این تفاوت در طراحی نشان می دهد کودک درون شما در چه وضعیتی است.