امتیازات من در قالب تحلیلی که شما درسایت گذاشتید نمی گنجد، لطفاً راهنمایی کنید.

معصوم=روشن 9-تاریک12 یتیم =روشن11-تاریک15 جنگجو=روشن12-تاریک13

این مدل چون در وبلاگ نبود به عنوان یک نمونه گذاشته شد، شاید برای شما هم این مدل صدق کند. لطفاً اجازه دهید ادامه تحلیل مسیر هدف گذاری همین جا پایان یابد و شما خودتان تحلیل این تست را با توجه به فایلی که برایتان ارسال شد و تیپ شخصیتی تان انجام دهید.

تحلیل؛

در مجموع تست شما نشون می ده که شما تمایل به حرکت دارید ولی ترس از شکست و ناکامی و میزانی هم ناپختگی مانع اصلی شما برای برداشتن قدم های اوله. تست شما به من می گه شما آدمی هستید با یک عالمه رویا و یک عالمه حسرت های بزرگ تر از رویا !