دوستانی که ایمیل فرستادند و کامنت گذاشتند؛

 

فایل توضیح انرژی مادری و بررسی انواع انرژی های مادری با تقسیم بندی خانم دکتر استس از روان شناسان پیرو مکتب روان شناسی تحلیلی، مواهب و  مسائل این انرژی، به همراه سوالاتی برای تفکر بیشتر و تمریناتی برای تعمق بیشتر، بررسی فیلم و کتاب و توصیه ما در این زمینه برای شما ارسال گردید.

 

دوستانی که دریافت نکردند، به آدرس ایمیل info@bonyadonline.ir ایمیل بزنند و یا در همین پست کامنت خصوصی بگذارند.