در سالهایی که صنعتی شدن دستور کار اصلی جهان شد، تمام ساختارها، خود را باآن تنظیم نمودند و مدارس نیز از آن مستثنی نماندند بنابراین در کارخانه، زنگ کارخانه، برای تجمع آنی بر سر خط تولید بود و در مدرسه، نیز زنگ مدرسه به جهت حضور یکباره سر کلاس. از سوی دیگر در صنعت تمام آدمها با یک دستگاه کار می کردند و بر سر یک خط تولید فعالیت می نمودند، بنابراین مدرسه نیز بر اساس عصر صنعتی تولید انبوه به سمت آن حرکت کرد و برای کل کشور خط تولید تعریف کتاب های ثابت تعریف شده معلمان ثابت تربیت و بدین ترتیب خط تولید انبوه راه اندازی شد.