شما خودتان را در زندگی؛

١. برنده می دانید.

٢. بازنده می دانید.

٣. نه برنده و نه بازنده می دانید.

چرا این گزینه را انتخاب می کنید؟