آشنایی با دوره عمیق سازی بیداری قهرمانان درون
ویژه دانشجویانی که دوره بیداری قهرمانان درون را گذرانده اند.

آدم های زیادی را در طول مدت کاری خود دیده ام که تلاش های فراوانی کرده اند تا به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند اما متاسفانه علی رغم پیگیری های فراوان و تلاش های طاقت فرسا و حتی مطالعات فراگیر کمتر به نتیجه دست یافته اند و جالب است که تعداد کثیریاز آن ها به جمعبندی می رسند که باید قید اهداف خود را بزنند و به زندگی کوچکتری قانع باشند و از همه بدتر این است که به احساس لیاقت پایین تری سقوط می کنند و تن به زندگی بی کیفیت و بی لذت می دهند و با حسرت به دیگرانی که مشاغل بهتر، خانواده ها گرمتر، درآمدها بالاتر، شادی ها پایدارتر و دوستی ها صمیمی تر دارند نگاه می کنند و به خود می گویند که شاید قسمت ما از زندگی فقط تماشا کردن باشد.

اما در روند این چند سال چه با مرور زندگی شخصی خودم و چه با مرور مطالعات زندگینامه و شنیدن قصه زندگی دیگران به این جمعبندی رسیده ام که ...

ادامه مطلب