در بررسی مراحل سفر زندگی در برنامه سلام تهران تا مرحله جنگجو پیش رفتیم . جهت مرور موضوع در این پست از ویژگی های جنگجویان تکامل یافته برایتان خواهم گفت.

اگر جنگجوی فعال و تکامل یافته‌ای داشته باشید اراده و شهامت یک قهرمان را از خود نشان می‌دهید. از سوی دیگر حاضرید با ترس، بی صبری و خستگی خود روبرو شده و به وظایفی که برای دست یافتن به خواسته‌های قلبی شما لازم‌اند جامه عمل بپوشانید .با انضباط و مغرور هستید و نمی‌خواهید که شکست خوردن یا ترس و وحشت شما را شرمسار کند . به رقابت و پیشگام شدن گرایش دارید . داشتن هدف و یک ماموریت اصلی سازندگی شما را به اوج می‌رساند .

چالش‌های جنگجو

جنگجوها می‌توانند درگیر رقابت ها و مخالفت های بیهوده و مخرب شوند.بنابراین باید مواظب باشید که با تلاش و کوشش بیش از حد خودتان را خسته و وامانده نکنید.احتمال دارد که در رسیدگی و سلامت به خودتان کوتاهی بکنید چرا که نمی‌خواهید نیازها ، ضعف‌ها و آسیب پذیر بودن خود را بپذیرید.