در رابطه با نقاشی و تزئین شما در دو خط عمودی؛

بررسی کنید و ببینید که آیا شما این دو خط عمودی را با هم پیوند داده بودید یا به طور مستقل و جدا از هم آن ها را تزئین کرده اید.

اگر جدا از هم بوده، هنوز پیوند شما با شریک زندگی تان یگانه نشده و برایم خیلی جالب بود در ایمیل ها بعضی دوستان با آن نردبان درست کرده بودند. مهم این است که نردبان شما و دیگری را به کجا می برد!