ضمن تشکر از لطف همه دوستان، عزیزانی که مایل به تداوم ارتباط و دریافت خبرنامه ها، اطلاع از آخرین محصولات ارائه شده نظیر پکیج های صوتی و تصویری، کتب منتشره و کسب اطلاع از آخرین دوره ها، کارگاه ها و سمینارها هستند، نام خود را در بخش هدیه ویژه وارد نمایند.

***

به ترتیب جدول یک را معصوم، دوم را یتیم و سومی را جنگجو نامگذاری کنید.

ستون اول جدول از سمت راست، بخش روشن و ستون دوم را بخش تاریک نامگذاری کنید. ( این کار را برای هر سه جدول انجام دهید.)

***

تحلیل کلی اول؛

اگر جمع نمرات شما در ستون بخش روشن از ١٢ بالاتر باشد، انرژی عمل کردن در شما وضعیت مناسبی دارد و اگر از ٨ پایین تر باشد، شما علاقه دارید، اما شهامت عمل ندارید.

***

 تحلیل جدول معصوم:

  • اگر نمره بخش روشن ١۵ تا ٢٠ باشد؛

توانایی اعتماد کردن بالا، دنیا محل امنی است، بالا و پایین آن را پذیرفته اید، آدم ها را دوست دارید، دنیا بهشت است.

  • اگر نمره بخش تاریک بین ١۵ تا ٢٠ باشد؛

خیلی راحت کلاه سرشان می روند، برای همه حرفتان را می زنید. راحت گول می خورید.

  • بخش روشن بالا، بین ١۵ تا ٢٠ و تاریک پایین، بین ۵ تا ١٠؛

مدام اطمینان می کنید، پشیمان می شوید، اطمینان می کنید و ...این روند تکرار می شود.

  • بخش تاریک و روشن هر دو پایین، بین ۵ تا ١٠؛

نه اطمینان می کنید و نه می پذیرید، سختگیر نسبت به خود

***

تحلیل جدول یتیم؛

  • بخش روشن بالا، بین ١۵ تا ٢٠؛

می پذیرید که ضعف هایی داریم، مشکل در همه ما وجود دارد، برویم درس های آن را بگیریم. من الزاماً بد نیستم حتی اگر اتفاق بدی افتاده. این زخم است و همه می خورند. دردها و رنج ها می پذیرند.

  • بعد منفی بالا، بین ١۵ تا ٢٠؛

احساس این که به شما ظلم شده، مظلوم شدن، به شما توجه نشده، احساس جوجه اردک زشت، بی اعتماد به کل دنیا (همسر، کار، دولت و ...)، اصلاً حاضر نیستند ضعف خود را بپذیرند، کلاسی شرکت نمی کنند، در بیرون وجهه بزرگ دارند اما در درونشان...

اعتماد به نفس کاذب دارند، خودشیفتگی دارند.

***

تحلیل جدول جنگجو؛

  • بخش روشن بالا، بین ١۵ تا ٢٠:

آدم هایی با پشتکار، هدفگذاری، ایستادگی پای هدف، اقدام گری سازنده، راه خود را انتخاب می کند. برنامه دارد.

  • بخش تاریک بالا، بین ١۵ تا ٢٠:

از ترس مظلوم شدن ظالم می شوند، گوش دادن بلد نیستند و مدام برای حاضر جوابی و شکست دادن خود را آماده می کنند.  

برنامه ریزی و هدفمندی دارند ولی اقدام گری موجود نیست، انعطاف پذیری بیشتر نسبت به پایداری، نه خودتان جنگجو دارید نه کنار کسی قرار می گیرید که جنگجو دارد.مناسب برای سخنرانی، شب نشینی. مدام می گوید چه باید کرد، اما انجام نمی دهد. بدون جنگجوی سازنده سفر قهرمانی و هدفگذاری فایده ندارد.

  •  بخش روشن پایین، بین ۵ تا ١٠ و بخش تاریک بالا، بین ١۵ تا ٢٠:

 به دیگران دستور می دهد، با آن ها می جنگد و آن ها را مغلوب می کند ولی در جهت زندگی خود کاری نمی کند. مدام در حال ثابت کردن هستند. اما عملاً در پشت آن ها آدم ترسویی خوابیده.