درباره مثلث های تزئین شده توسط شما؛

یک عده فقط داخل مثلث را کار کردند، به نظر می رسد باید درونگراتر باشند و عده ای دیگر بیشتر به بیرون از مثلث رسیدگی کرده اند که نشان از تمایلات برونگرایانه دارد.

بعضی از عزیزان داخل مثلث شان را خیلی هاشور زده اند که شاید نشان از سایه های درونی داشته باشد و بتواند به ما بگوید که بخش هایی داریم که قصد پنهان کردنشان را داریم.

عده ای با مثلث خود چیزهای مختلفی نظیر قایق و ... کشیده اند که بیان می کند که ما با وجود خود می توانیم دنیای بزرگتری را خلق کنیم.