ما برای درک دنیای درونی دیگران نیاز به یادگیری زبان آن سرزمین داریم در غیر این صورت آنرا توهم یا هذیان می نامیم


و در صورت یادگیری زبان آنرا سرزمینی جالب برای آموختن و گسترش خود خواهیم یافت .