با مطالعه و شناختی که به ما قدرت پیش بینی آینده را بدهد، می توانیم ریتم را تشخیص دهیم و اگر قدرت پیش بینی را نیابیم، طبیعی است که هدف ما آسیب پذیر شود.

اما من باور دارم که همه با مطالعه و شناخت می توانند به قدرت پیش بینی دست پیدا کنند و اصلاً یکی از ویژگی های برتر انسان قدرت پیش بینی و کشف آینده است. از دست علم در پیش بینی کاری بر نمی آید. علم می تواند درباره گذشته توضیح دهد، اما نمی تواند آینده را پیش بینی کند. در این میان تنها وسیله نیروی خیال است که موجبات پیشرفت علم را مهیا می کند. در واقع علم مسیر خیال را به صورت تجربه طی می کند. به تاریخچه هر اختراع بشر که نگاه کنیم، مخترعان، آن هایی که در تاریخ علم اثرگذار بوده اند، هدف های خود را که برخاسته از خیال بوده، رها نکرده اند، در این میان پیش زمینه های ذهنی ای که جامعه و محیط خواسته اند به آن ها منتقل کند، هیچ کدام هدف آن ها را محدود نکرده است.

بنابراین به همه دوستانم می گویم برای تعیین هدف، خیال را به کار بیندازید. اشتیاق شما، توانایی باقوه شماست. پس از آن با شناخت محیط و تغییراتش و شناسایی توان ها و امکان ها، مطمئن باشید همه هدف هایتان دست یافتنی می شوند.