آرزوها نقطه پایان نمی شناسند.

ابتدا یک خیال است، بعد نقشه و هدف پدیدار می شود. کافیست بخواهی، بشناسی و بعد حرکت کنی. این تمام ماجراست و کلید موفقیت تمام آن هایی که خواسته اند، شناخته اند و بی هیچ هراسی به راهی رفته اند که به آن معتقد بوده اند...

در  پست های بعدی به بررسی علل سرگردانی انسان امروز و رابطه آن با عدم هدف گذاری یا هدف گذاری نادرست می پردازیم و درک می کنیم که هدف گذاری با شناخت توان خود و امکانات محیط پیرامون میسر می شود.

آخرین به روز رسانی های سایت بنیاد (www.BonyadOnline.ir ) ؛

شکواییه (چه کسانی ما را از محرومیت، محروم کردند؟)

توضیحی در رابطه با ارائه تست شخصیت شناسی