اگر کسی ؛ 

زندگی اش نابود می شه ...

در زندگی رنج هایی می کشه که معنی اون ها رو نمی دونه ...

می توانه از زندگی اش نهایت بهره رو ببره و امروز در حال تلف کردن عمرشه ...

در زندگی اش احساس رضایت نمی کنه ...

در زندگی ما به عنوان دوست، همکار، پدر و مادر یا هر عنوان دیگه ای حضور داره که ما اون رو می شناسیم ...

 با آگاهی امروزمان در مقابل هم مسئولیم.

به خود و نزدیکانتان زندگی تازه ای ببخشید.

در این کارگاه پس از زدن تست انرژی ها (آرک تایپ)، به بررسی انرژی های مردانه و زنانه خواهیم پرداخت و شما می توانید انرژی های مردانه و زنانه ای که زیست می کنید و یا در وجودتان سرکوب کرده اید را شناسایی کنید و برای بهبود زخم های روان خود اقدام نمایید.

علاقمندان به پیوستن به تیم خودشناسی تحلیلی بنیاد فرهنگ زندگی؛

آخرین کارگاه در آخرین ماه سال ٨٩ (۶ اسفندماه ) برگزار می شود.