دوستان عزیز و بزرگوارم؛

از حسن دقت و توجه شما به برنامه گذر هفتم سپاسگزارم.

قطعاً شما هم متوجه شدید که ادامه برنامه رابطه خارج از ازدواج مقدور نشد و امیدوارم طی مذاکرات تهیه کننده برنامه و بنده با مدیران رادیو بتوانیم ضرورت این بحث و مراقبت ما از شیوه طرح بحث بتواند در آن ها این امنیت و آرامش و اعتماد را برای بازگشت به آن بحث آماده کند.

اما تا آن موقع، بحث مدیریت ثروت آفرینی در زندگی را با تمام قوا پیش خواهم برد، چون این موضوع را برای حال و هوای پایان سال، یارانه ها و ... مناسب می دانم.