این هفته وهفته های آتی ریشه این موضوع را بررسی میکنیم.اگ خودتان یا دیگری دچار هستید ازریشه ها برایم بگویید.بعد ازاخبار ساعت ١٩شروع  بحث دررادیو ایران است.

این برنامه امروز جمعه بیست و چهارم دی ماه از رادیو سراسری ایران پخش خواهد شد