یکی از دغدغه های اکثر مردم در بیشتر جوامع این است که چگونه می توانند از زندگی بهتر و مرفه تری برخوردار باشند و بر اساس این پرسش طبیعتاً پاسخنامه های متنوعی تولید شده که برخی از آن ها وابسته به جغرافیا و فرهنگ جوامع تولید کننده خود می باشند و برخی از دانش های تولید شده قابلیت جهان شمولی دارد که در این مقاله سعی می کنم تاکید خاص خود را روی اصول جهان شمول قرار دهم.

گام های اصلی؛

1. باورها

2. تشخیص موقعیت

3. شهامت عمل

4. مدیریت فرآیند تا نتیجه

در گام اول باورها پیشنهاد می کنم به سنجش افکار خود پیرامون ثروتمند شدن و افکار خانواده خود پیرامون ثروتمندان فامیل و جامعه خود بپردازید. اگر در این دو بخش احساسات باورهای منفی دارید، شما دچار رکود افکار در سرمایه گذاری خواهید بود. یعنی وقتی بخشی از روان شما که در کودکی زیر 8 سال علیه ثروت و سرمایه گذاری شکل گرفته باشد، شما راه سختی برای حرکت در این مسیر دارید و احتمالاً شما کتاب های فراوانی می خوانید، کلاس های زیادی هم شرکت می کنید ولی در گام شهامت عمل گیری می کنید و به مشاور خوبی برای دیگران تبدیل خواهید شد، ولی برای خود تولید ثروت نمی کنید.

این گفتگو قرار است در شماره جدید مجله موفقیت چاپ شود.

بخش های دیگر را نیز به زودی برایتان می گذارم.