از پست روز شنبه درس جدیدی گرفتم.

قطعاً به زودی برایتان می گویم.

دریافته ام که آن ها حباب های ارسالی توسط پوزیدون (انرژی و آرک تایپ عواطف) بوده اند.

 

پی نوشت : در رابطه با این آرک تایپ به زودی در سایت بنیاد مطالبی خواهیم داشت.

 

ضمن تشکر از ابراز لطف تمامی دوستان،
درخواست می کنم به موضوع اصلی پست بپردازید.