امروز در نظر دارم تا سوال دیگری را به بحث بگذارم؛

کی از شغلش راضیه؟

و کی از شغلش ناراضیه؟

علت را چه می دانید؟