امروز داخل ماشین احساس کردم دوست دارم صدای ضبط خود را بلندتر کنم تا آهنگی را که بسیار دوست دارم، با صدای بلند بشنوم. بنابراین شیشه ها را بالا دادم و وارد آهنگ شدم.

در همین حین به خودم دقت کردم که چرا دوست دارم با صدای بلند موزیک گوش کنم و متوجه شدم وقتی صدای آهنگ پایین است، فقط گوشم آن را می شنود و زمانی که صدا بلندتر می شود، تمام بدنم به نوع خودش شروع به درک آهنگ می کند و این لذت فراوان و بی نظیری می دهد و از سوی دیگر صدای کم تمرکز می طلبد و هشیار می مانم ولی با صدای بلند ریلکس ام می کند و آهنگ خودش وارد سلول ها می شود.