چه کسی از خودش راضی هست؟

چه کسی از خودش راضی نیست؟

نظرات شما عزیزان رو می خوانم و تحلیل ام را می گذارم.