امروز در برنامه گذرهفتم به این موضوعات خواهیم پرداخت. موضوع روند تکاملی پسران ، منزلگاههایی که پسران برای مرد شد طی میکنند . این برنامه برای کسانی که پسر دارند یا  می‌خواهند مردان را بهتر بشناسند ومردانی که می‌خواهند درک بهتری از

خودشان داشته باشند می‌تواند مفید فایده باشد . این برنامه ساعت 6:50 از شبکه رادیو سراسری ایران پخش می‌شود.