قسمت نیست که این نقد فیلم انجام بگیره. فکر نمی کنم در هفته های آتی هم این اتفاق صورت بگیره. شما تا همین جا را شنیده بگیرید و باقی را نشنیده...