این جمعه از ساعت 18:40 الی 19:20 در خصوص رابطه زن و مرد در برنامه گذر هفتم رادیو ایران گفتگو خواهم کرد.

می توانید از طریق سایت بنیاد فرهنگ زندگی برنامه را به صورت زنده بشنوید.