برای هر کدام از ما قطعاً بیماری های جسمانی مختلف رخ داده و رخ می دهد و گاهی برخی از بیماری ها که متعلق به خستگی و فرسودگی از زندگی ما بوده، پذیرفته ایم که به شرط سلامت دوباره در روند زندگی خود تغییراتی جدید ایجاد کنیم. (معده دردهایی که از غذا خوردن نامنظم دچار می شویم یا دردهایی که از سرپا ایستادن زیاد گرفته ایم، سردردهایی که از مکالمه فراوان با موبایل برایمان ایجاد شده و یا چاقی که در اثر افراط در خوردن غذاهای نامناسب تولید شده است.)

اما جالب است که علی رغم یافتن سلامت دوباره به همان روند باز می گردیم و زخم کوچکی که برداشتیم به علت آن که جای آن خوب شده را فراموش می کنیم تا چندی بعد... این بار همان زخم با قدرت و حجم و ماندگاری بالاتر به ما تهاجم می کند و عضوی را زخمی پایدار می کند. (زخم معده، چاقی بالا 10 کیلو، واریس، میگرن ) و حالا دیگر جای زخم خوب نمی شود و اگر باز بیدار نشویم دچار هویتی زخمی می شویم (جراحی معده، ساکشن، سکته قلبی و ...) پس زخم ها پیامی هستند برای ایجاد تحول در سبک و سیاق زندگی.

این مبحث بخشی از ترم مراقبت از روح است با عنوان زبان شاعرانه بیماری های جسمانی