مشکل انسان مدرن آن است که معنویت مدرنی را نساخته که بتواند دلیل عمیقی برای زندگی پیش روی او باشد.

پس این فقدان به شکل درگیری های زناشویی، خیانت های مالی، اعتیادهای کاری، طبیعت پرستی افراطی، هنر درمانی مجازی، رابطه گرایی افراطی و درگیری های جهانی خود را نشان می دهد.

 

شما چه فکر می کنید؟